Hải Phòng 01/10/2023

Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 9-2023

Thứ năm, 14/09/2023

Trong tháng 9-2023, nhiều chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực.

1. Sửa đổi tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, khoản 4 Điều 1 Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định bỏ cụm từ "trong quá trình thực thi nhiệm vụ" tại khoản 5 Điều 7; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 11; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
Như vậy, một trong những tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:
Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.
Nghị định 48/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.
2. Bổ sung hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức bị kỷ luật Đảng
Nghị định 48/2023/NĐ-CP đã bổ sung hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức bị kỷ luật Đảng như sau:
Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:
- Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.
 - Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.
- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.
Nghị định 48/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.
3. Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
Đây là nội dung tại Thông tư 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.
Mức trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế
Từ ngày 01/7/2023, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP như sau:
(i) Tăng thêm 12,5% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư 11/2023/TT-BNV.
PTT
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2213
Tất cả:03787458
Đang trực tuyến:88

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn