Hải Phòng 29/09/2023

Chương trình hành động của đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ nhật, 16/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
 
Họ và tênTống Văn Băng
Sinh ngày: 17/7/1974
Quê quán: Xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Thường trú: số nhà 52/37 Nam Pháp I, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
Ứng cử: Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
        Tôi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy giới thiệu là ứng cử viên, đại diện cho tổ chức công đoàn và công nhân lao động thành phố Hải Phòng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đã được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thành phố hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng mà còn là trách nhiệm lớn trước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng, công nhân lao động và nhân dân toàn thành phố.
 
       Hải Phòng là thành phố Cảng, thành phố công nghiệp và dịch vụ lớn của khu vực phía Bắc, là một trong những cái nôi của phong trào công nhân cách mạng với đội ngũ công nhân lao động hiện tại khoảng 500.000 người. Công nhân lao động thành phố của thành phố ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng cùng với sự phát triển chung của thành phố Hải Phòng. Công đoàn thành phố luôn thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy giao về chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tuy nhiên, nhìn chung người lao động vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, về đời sống vật chất và tinh thần, nhất là công nhân lao động nhập cư, công nhân lao động ở khu vực phi chính thức, người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
 
       Tôi cũng ý thức được rằng, đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ XV này tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam, đại diện cho cử tri thành phố Hải Phòng trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò, hiệu lực của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nói chung và giai cấp công nhân lao động Việt Nam nói riêng trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay.
 
       Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và trên cơ sở thực tiễn của giai cấp công nhân thành phố Hải Phòng và của cả nước. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, với kiến thức chuyên môn về pháp luật quốc tế, pháp luật lao động và kinh nghiệm thực tiễn công tác Công đoàn của mình, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe ý kiến, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá và tham gia đóng góp có chất lượng vào các dự luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của người lao động nói chung để có những đề xuất, kiến nghị một cách hiệu quả.
 
       Với mong muốn đó, khi tôi trúng cử, sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội ứng cử tại Hải Phòng và đại diện cho công nhân lao động của thành phố Hải Phòng với Chương trình hành động cơ bản như sau:
 
       1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ công chức, Đảng viên và người đại biểu Quốc hội. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị; thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức chung và kiến thức chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.
 
       2. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội về các lĩnh vực theo mục tiêu “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm cũng như ý những ý nguyện của nhân dân trong mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị hợp pháp và chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, với các cấp, các ngành để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân và người lao động thành phố Hải Phòng.
 
       3. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng văn bản luật và các nghị quyết của Quốc hội theo quy định của pháp luật và mong muốn của đa số cử tri, nhân dân và người lao động quan tâm nhằm phát huy vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân trong cơ quan lập pháp của đất nước. Bên cạnh đó, cùng với các đại biểu của Công đoàn Việt Nam tập trung quan tâm đến các nội dung trọng tâm như việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật về lao động và công đoàn theo hướng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; tham gia tích cực vào mục tiêu phê chuẩn việc gia nhập các điều ước quốc tế về lao động và Công đoàn nhằm bảo đảm các quyền về lao động trong điều kiện hội nhập quốc tế; tham gia xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Quốc hội về nhà ở cho công nhân lao động, về điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới.
 
       4. Thực hiện đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Cùng với các đại biểu Quốc hội khóa XV nâng cao chất lượng hoạt động vai trò của Quốc hội, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân, nhất là những vấn đề phát triển kinh tế biển, đảo của đất nước và thành phố Hải Phòng; các vấn đề liên kết quốc tế đa phương và song phương về tài nguyên môi trường, kinh tế, luật pháp và bình đẳng xã hội.
 
       5. Trên cương vị công tác là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối kết hợp với các ngành, các cấp và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân; thường xuyên nghiên cứu thực tiễn, tham mưu cho các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và thành phố về các giải pháp, cơ chế, chính sách đối với người lao động trong cả nước và ở nước ngoài, kể cả người lao động nước ngoài hợp pháp tại Việt Nam. Quan tâm tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có tay nghề, có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng thực hành giỏi phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn, nâng cao năng suất lao động để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thể chế hóa các mục tiêu về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); thúc đẩy các mục tiêu an sinh xã hội cho người lao động.
 
       Tôi luôn cầu thị và mong muốn các đại biểu Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền, cử tri, người lao động và Nhân dân của thành phố Hải Phòng, nhất là cử tri của các quận Hồng Bàng, Lê Chân và huyện Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ thường xuyên hướng dẫn, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm vụ.
 
       Trân trọng cảm ơn./.

       (https://www.baucuhaiphong.gov.vn/tin-tuc/39/40/nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi)
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:493
Tất cả:03780864
Đang trực tuyến:53

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn