Hải Phòng 09/06/2023

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đối với đoàn viên, CNVCLĐ thành phố trong giai đoạn hiện nay

Thứ hai, 15/05/2023

Trước yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức. Với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên trong những năm qua, tổ chức Công đoàn các cấp đã tham mưu nhiều giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng diễn quan đến lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, dư luận xã hội và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó đặc biệt quan tâm trong công tác tham mưu nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các hoạt động tham mưu được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu.
Qua 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, điều đó đã chứng minh con đường chúng ta đi là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng những không lạc hậu mà còn có sức sống bền vững, giá trị trường tồn và chưa có một học thuyết nào có thể thay thế được.
          Tuy nhiên, đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng điên cuồng tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, nhân đó các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng rất đa dạng; thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ làm cho nhận thức trở nên sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.
          Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng triệt để Internet, mạng xã hội, các kênh xuất bản ở nước ngoài, các kênh Facebook, Youtube... để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”. Chúng dựng lên các video clip, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài chính thống để đưa tin. Mánh lới của chúng là giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
          Vì vậy, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, mỗi đồng chí cán bộ, đoàn viên công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, người lao động về những vấn đề cốt lõi, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để cán bộ, công chức, người lao động nhận thức đúng đắn, tự trang bị cho mình sức đề kháng tốt, có trách nhiệm với nhiệm vụ cấp bách hiện nay, cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
          Thứ nhất, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay, Công đoàn cần cổ vũ phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, chủ động phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức, người lao động giúp họ trở thành những cán bộ có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy bản chất giai cấp công nhân, dám nghĩ, dám làm; đóng góp tích cực vào công tác tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực tư tưởng chính trị, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục. Thông qua các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng văn hóa công sở”; “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ cán bộ công chức, người lao động”, thi đua “Lao động giỏi”; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí…. tích cực tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhằm tăng cường hiểu biết, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, đoàn viên để đối phó với những quan điểm sai trái, thù địch.
          Thứ hai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên tham gia vào hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, kết hợp giữa “xây và chống” trong đó lấy “xây” làm chính, những thông tin tốt là luồng chủ đạo.
Mỗi cán bộ, đoàn viên phải luôn giữ gìn đoàn kết trong đơn vị thường xuyên chuyển tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, khuyến khích cán bộ, công chức, đoàn viên các tổ Công đoàn tích cực tham gia chia sẻ các bài viết trên Facebook: Hương Sen Việt, Cửa Biển,.. Đây là những trang Fanpage chính thống đăng tải quan điểm nhận diện đúng đắn, góp phần nâng cao sức đề kháng trước những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, thù địch, khắc phục tình trạng chủ quan, bị động, mơ hồ mất cảnh giác.
          Thứ ba, tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia vào hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức Công đoàn cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cho cán bộ, công chức, người lao động để cung cấp thông tin, định hướng nội dung đấu tranh; xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp đấu tranh cho các bộ phận, lực lượng hợp lý, khoa học, phát huy được sức mạnh của các tổ chức Công đoàn. Qua đó thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết bác bỏ, vạch trần bản chất sai trái, phản động của các thế lực phản động muốn dựng lên những câu chuyện, thông tin bịa đặt gây nhiễu loạn, hoang mang trong dư luận xã hội để phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối của chúng là gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
          Thứ tư, đề cao tinh thần tự học rèn luyện bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, toàn tâm với công việc, yêu nghề mà bản thân đảm nhiệm; xác định rõ vị trí, vai trò của mình làm việc tại cơ quan, đơn vị để có những suy nghĩ, hành động, ứng xử phù hợp, hiệu quả. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của bản thân; không ngừng học tập, luôn cập nhật những thông tin kiến thức mới; không giấu dốt, không tự kiêu, tự mãn, luôn khiêm tốn, học hỏi cầu tiến bộ.
           Thứ năm, luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động, bảo đảm việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn là yêu cầu quan trọng trong tình hình hiện nay nhằm nâng cao đời sống của cán bộ, đoàn viên. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động và tham gia quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Xây dựng môi trường văn hóa trong công sở, dân chủ, minh bạch, công khai phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, nâng cao khả năng tự đề kháng trước những thông tin xấu độc.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:231
Tất cả:03514045
Đang trực tuyến:35

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn