Hải Phòng 15/07/2024

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRONG CHỈ THỊ SỐ 21/CT- TTg LIÊN QUAN TỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thứ bảy, 07/08/2021

         Ngày 5/8/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
        Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù và các bộ, ngành có các cơ quan hành chính trực thuộc được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù đơn vị chuẩn bị các công việc cần thiết để triển khai thực hiện theo lộ trình trên, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:
         - Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính; sử dụng kinh phí đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các vi phạm.
        - Rà soát các văn bản do bộ, cơ quan Trung ương ban hành, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc sửa đổi theo thẩm quyền để bãi bỏ nội dung liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (như: tiền bồi dưỡng họp, tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo....), trong đó xác định rõ thời gian hoàn thành để đảm bảo có hiệu lực thi hành cùng thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.
        - Rà soát, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; bố trí viên chức hoặc người lao động đúng chức trách, nhiệm vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.
        - Phân tích, đánh giá và đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế bảo đảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trên cơ sở quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, phí, lệ phí và các quy định pháp luật có liên quan.
        Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ hoàn thiện quy định về chế độ công chức, công vụ, xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức của đơn vị quản lý gắn với chức danh, chức vụ, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách đánh giá cán bộ, công chức gắn với cải cách chính sách tiền lương để phát huy trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc./.
------------------------------------------------
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2461
Tất cả:04763421
Đang trực tuyến:97

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn