Hải Phòng 13/06/2024

Năm 2023: CNVCLĐ thành phố tiếp tục tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 30/01/2023

“Mừng năm mới, Cố gắng mới, Tiến bộ mới, Chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi” - Hồ Chí Minh, Thiệp mừng năm mới, Xuân 1963, Báo Nhân Dân số 3203, ngày 01/01/1963. Tròn 60 năm đã trôi qua nhưng lời chúc mừng năm mới ngắn gọn, súc tích, giản dị, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị định hướng, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố nói riêng và nhân dân thành phố nói chung trong công cuộc kiến tạo, bảo vệ thành phố và Tổ quốc hiện nay.


Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo. Hiểu rõ vị trí và tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước, trong nhiều năm qua, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06 ngày 07/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tới ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Bộ Chính trị coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
Có thể hiểu một cách khái quát: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả, là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng.

Năm 2023, Đảng bộ thành phố ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố” (gọi tắt là Chuyên đề năm 2023) với 3 vấn đề cơ bản sau:
1. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguồn lực của Hải Phòng và việc khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố Hải Phòng
1.1. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra các nguồn lực của Hải Phòng
(1) Nguồn lực tự nhiên: là những lợi thế do điều kiện tự nhiên mang lại; bao gồm: Nguồn tài nguyên về đất đai, sông, rừng, biển; Nguồn lực do vị trí địa lý mang lại: là cửa chính ra biển, nơi có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm công nghiệp, thương mại lớn của các tỉnh phía bắc.
(2) Nguồn lực tinh thần và nhân tố con người Hải Phòng; bao gồm: Những giá trị văn hóa đặc sắc mang đậm truyền thống chung của dân tộc Việt Nam: đoàn kết, siêng năng trong lao động; kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm. Những giá trị tinh thần cơ bản, nổi bật của con người Hải Phòng: sức mạnh ý chí, tinh thần cầu thị; tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; bản lĩnh dám tiên phong đi đầu với khát vọng phát triển mãnh liệt. Những giá trị, phẩm chất đó tạo nên bề dày truyền thống văn hóa, hun đúc nên tính cách con người Hải Phòng, trở thành nguồn tài nguyên quý giá, là nền tảng, là động lực, nguồn lực quan trọng cần được phát huy, khai thác, tạo thành sức mạnh để phát triển.
 (3) Nguồn ngoại lực: Đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ; Sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
1.2. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ cách khai thác và phát huy nguồn lực để phát triển thành phố; thể hiện ở bốn vấn đề có tính nguyên tắc và hai phương châm hành động thực tiễn
- Bốn vấn đề có tính nguyên tắc để khai thác và huy động được nguồn sức mạnh tổng hợp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố gồm: Một là: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Hai là: Phát huy tinh thần đoàn kết; Ba là: Xây dựng Đảng, chính quyền có tầm nhìn, ý chí quyết tâm, tư tưởng kiến tạo, trong sạch, vì nước, vì dân; Bốn là: Tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
- Hai phương châm hành động thực tiễn gồm: Một là: Khai thác và phát huy nguồn nội lực (cả nguồn lực vật chất, nguồn lực tinh thần). Hai là: Tranh thủ nguồn ngoại lực.
2. Thành phố Hải Phòng khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển bảo vệ thành phố
2.1. Bám sát, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
Đây là bài học kinh nghiệm đã được Thành ủy Hải Phòng đúc rút sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX.
- Với sự chủ động của thành phố Hải Phòng, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương lân cận cũng như trong cả nước; Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Cụ thể hóa, triển khai thực hiện: Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp, tập trung đầu tư nguồn lực để Hải Phòng phát triển xứng với vai trò, vị thế: Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Thời gian tới, triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hải Phòng sẽ có thêm nhiều lợi thế để phát triển bứt phá từ sự đầu tư nguồn lực tập trung của Trung ương trong chiến lược xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm, các hành lang kinh tế quốc gia.
2.2. Khai thác, huy động, phát huy tiềm năng, lợi thế do điều kiện tự nhiên mang lại
Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị:
- Ban hành Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm vụ: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển - logistics; du lịch - thương mại; trong đó: Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, trụ cột chính của tăng trưởng kinh tế thành phố với trọng tâm là phát triển công nghiệp công nghệ cao. Tập trung phát triển, hiện đại hóa cảng biển, dịch vụ logistics. Phát triển du lịch và thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của thành phố cảng, công nghiệp.
- Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 72-CTr/TU ngày 27/3/2019 thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Trong đó xác định mục tiêu: Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước với những ngành, lĩnh vực trọng tâm gồm du lịch biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và khoáng sản, nuôi trồng và khai thác thủy sản, công nghiệp ven biển, phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; trước hết là hệ thống cảng biển và dịch vụ cảng biển, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ hàng hải và vận tải cảng biển; trung tâm giống, khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản; cùng với đó là phát triển du lịch biển, tạo ra các sản phẩm du lịch mới và dịch vụ cao cấp. Đồng thời thành phố phân định quy hoạch và xây dựng mô hình kinh tế biển với các chính sách và khung chiến lược biển, mở ra lộ trình vươn ra biển lớn.
- Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 11/01/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; xác định 03 quan điểm định hướng, các mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2025, 2030 và 2045; hệ thống nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nên kinh tế; bao gồm: Nguồn nhân lực; Nguồn vật lực; Nguồn tài lực phục vụ sự phát triển của thành phố.
Phát huy vị trí chiến lược đối với Miền Bắc và cả nước, Hải Phòng đã và đang có nhiều cơ hội, quyết tâm cao trong xây dựng thành phố trên mọi mặt để khẳng định vai trò là một trong những động lực phát triển mang tính tổng hợp của cả vùng, là đầu mối giao thông quan trọng, là trung tâm công nghiệp, cửa ngõ đón nhận sự giao lưu, hợp tác quốc tế, nơi hội tụ các nguồn lực để lan tỏa sự phát triển cho cả vùng Duyên hải Bắc Bộ, của miền Bắc và cả nước.
2.3. Khai thác, huy động và sử dụng các nguồn lực tinh thần, đặc biệt là nhân tố con người Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố
- Hải Phòng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, mang đậm truyền thống chung của dân tộc là kiên cường, bất khuất; gắn với những bản sắc riêng là tư duy hướng biển luôn rộng dài cùng tấm lòng cởi mở. Bản sắc văn hóa, con người Hải Phòng luôn là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố; thể hiện cụ thể: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Mạnh dạn đi đầu trong ban hành nhiều cơ chế, chính sách hiệu quả; phát huy dân chủ, khơi dậy tính tích cực, đồng thuận xã hội; huy động sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân.
- Nêu cao ý chí tự lực, tự cường; khơi dậy khát vọng phát triển của con người Hải Phòng.
- Là thành phố công nghiệp và cảng biển lớn, Hải Phòng có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng đào tạo ở trình độ cao hơn mặt bằng trong khu vực; đồng thời thành phố cũng có đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ đông đảo, nhiều ưu thế cạnh tranh.
Văn hóa, tinh thần luôn được coi trọng, là nền tảng, động lực, là mục tiêu của sự phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội cũng như giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh gắn với tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu đối ngoại của thành phố.
2.4. Khai thác, huy động ngoại lực
- Khai thác, huy động sự đồng tình, ủng hộ, phối hợp, liên kết chặt chẽ, hiệu quả của các địa phương trong cả nước, nhất là vùng đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt là các tỉnh lân cận (Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình) và các địa phương trong vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ.
- Không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ cao nhất các nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, của kiều bào Hải Phòng ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố xác định phải triển khai gắn trực tiếp với: Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề toàn khóa Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Kế hoạch số 215-KH/TU 11/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 của Hải Phòng “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; đặc biệt là gắn với thực hiện Kế hoạch số 150/KH-LĐLĐ ngày 20/11/2021 của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt đông của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Năm 2023, năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động thành phố lựa chọn chủ đề “Tập trung phát triển đoàn và Chuyển đổi số” với một số nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; tập trung triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên (chăm lo ăn, ở, sinh hoạt… thông qua hệ thống phân phối sản phẩm tiêu dùng chất lượng, hệ thống nhà ở công nhân đảm bảo tiêu chuẩn, giá ưu đãi) và đổi mới trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt là thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn các cấp thông qua triển khai Ứng dụng “Hướng Công - Công đoàn Hải Phòng” trên điện thoại thông minh. Ứng dụng bao gồm nhiều nội dung đặc sắc, bổ ích dành cho CNVCLĐ: tuyên truyền thông tin hoạt động; tư vấn pháp luật; phúc lợi đoàn viên (bán hàng giảm giá, khám chữa bệnh miễn phí, giới thiệu việc làm, nhà trọ giá rẻ…); giải trí (giao lưu kết bạn, video clip…) thể hiện sự quan tâm, chăm lo toàn diện, chủ động của tổ chức công đoàn dành cho đoàn viên, CNVCLĐ.
Để khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố theo tinh thần chuyên đề năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố đã xác định chú trọng phát huy cả nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần, nêu cao ý chí tự lực, tự cường là chính; đồng thời phát huy lợi thế của tổ chức, tranh thủ ngoại lực tham gia chung tay chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ. Giá trị những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn xa và sự chỉ dẫn mang tầm chiến lược của Người đối với Đảng bộ, quân và Nhân dân Hải Phòng./.
(K-B)
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:299
Tất cả:04670758
Đang trực tuyến:36

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn