Hải Phòng 15/07/2024

Năng lực cán bộ là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Thứ năm, 08/11/2018

Tại Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ 14 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-6 ở Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp vừa qua, một trong những nội dung trọng tâm được đề cập là công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 TỐNG VĂN BĂNG trò chuyện với phóng viên Hải Phòng cuối tuần chung quanh nội dung này.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống công đoàn
- Đại hội 14 Công đoàn thành phố vừa qua đặt ra một số vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn từ nhân tố  quyết định là công tác tổ chức bộ máy và cán bộ công đoàn. Đây cũng là nội dung quan trọng được xác định tại Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 13 nhiệm kỳ 2013-2018. Hoạt động của hệ thống công đoàn có những chuyển biến gì trong công tác cán bộ thời gian qua, thưa đồng chí?
- Trong thành công của Đại hội 14 Công đoàn thành phố, nhìn lại việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 13 có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt liên quan đến công tác cán bộ được xác định là nhân tố quyết định đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Tại Đại hội 13 Công đoàn thành phố, chúng tôi đề ra chỉ tiêu phát triển mới 70.000 đoàn viên và thành lập 400 công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài nhà nước nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam. Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố xây dựng và triển khai Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS xuống LĐLĐ quận, huyện, công đoàn ngành hàng năm và cả nhiệm kỳ. Riêng với công tác cán bộ, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-BTV về công tác cán bộ công đoàn các cấp giai đoạn 2013 – 2018, trong nhiệm kỳ, hệ thống công đoàn quy hoạch và bổ sung quy hoạch 412 lượt cán bộ công đoàn các cấp. Hệ thống tổ chức công đoàn từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, phân công, giao rõ trách nhiệm giữa công đoàn ngành địa phương với LĐLĐ quận, huyện. Chúng tôi duy trì phối hợp giữa LĐLĐ thành phố với các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty có công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố. Điều đáng mừng là, hệ thống tổ chức hiện tại đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống Công đoàn, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, vị thế của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, LĐLĐ thành phố tiến hành sắp xếp lại 14 Công đoàn Giáo dục quận, huyện và 52 công đoàn cơ sở giữa Công đoàn ngành Trung ương và địa phương, giữa các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố cho phù hợp và thuận lợi trong tổ chức, chỉ đạo hoạt động. Đây thực sự là những chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức và cán bộ công đoàn, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống công đoàn thời gian qua.
Khẳng định vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động
- Đồng chí có thể cho biết rõ hơn một số tác động tích cực của công tác cán bộ tới việc thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn 5 năm qua?
- Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian 5 năm của nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn thành phố thực sự phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, 98-100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; số doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đạt 95-100%. Số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức hội nghị người lao động đạt từ 67-72%. Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp được cải thiện, ngày càng nâng cao về chất lượng, bảo đảm dân chủ, công khai, làm rõ quyền và lợi ích của người lao động, góp phần làm giảm tranh chấp trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Các cuộc gặp gỡ, đối thoại của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố với cán bộ công đoàn và công nhân lao động thành phố kịp thời giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong đời sống, qua đó, tạo niềm tin, phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động. Cùng với đó, công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Hệ thống công đoàn phối hợp kiểm tra về chế độ chính sách của hơn 1.200 lượt cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua hoạt động kiểm tra kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Năng lực của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp với sự phát triển của hệ thống công đoàn
- Kết quả công tác đã đạt được thực sự là đáng mừng. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, hệ thống công đoàn thành phố kết nạp mới 144.040 đoàn viên (đạt 194% kế hoạch), trong đó, số lượng phát triển thực tăng đoàn viên công đoàn là 55.958 người (đạt 107,6% chỉ tiêu được giao); thành lập mới 639 CĐCS (đạt 156% chỉ tiêu được giao), trong đó 69 CĐCS được thành lập theo phương pháp mới (Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam). Năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn liệu có theo kịp với sự phát triển của hệ thống nói chung?
- Đúng là công tác cán bộ công đoàn còn chưa theo kịp với sự phát triển của hệ thống công đoàn nói chung. Đó cũng là trăn trở của chúng tôi trong thực hiện công tác cán bộ. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, năng lực của một bộ phận cán bộ công đoàn còn hạn chế. Điều này xuất phát từ thực tế nhiều đơn vị CĐCS còn ít quan tâm đến việc bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tổ trưởng công đoàn. Bên cạnh đó, không ít cán bộ công đoàn trình độ năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn. Tư duy và nhận thức của nhiều cán bộ công đoàn chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế. Mặt khác, đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu về số lượng, một bộ phận cán bộ còn yếu về năng lực chuyên môn công đoàn; mô hình hoạt động công đoàn còn chậm đổi mới, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa đáp ứng được mong muốn và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động... Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động nói chung của hệ thống công đoàn thành phố.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm trong giai đoạn mới
- Trong nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống công đoàn sẽ có giải pháp gì để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cán bộ để nâng cao chất lượng hoạt động?
- Trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ thành phố đặt mục tiêu “Tập trung đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên gắn với đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp”. Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm; vì quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động; vì sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn”, chúng tôi sẽ tập trung đào tạo cán bộ công đoàn ở những lĩnh vực trọng yếu trở thành chuyên gia trong giải quyết vấn đề và tham mưu chính sách với cấp trên. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn theo chức danh cán bộ; chú trọng bồi dưỡng chuyên sâu gắn với thực hành và kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn. Để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng hoạt động, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao trong giai đoạn mới.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
 


 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2395
Tất cả:04763355
Đang trực tuyến:77

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn