Hải Phòng 22/02/2024

Một số nội dung cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ hai, 17/10/2022

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý
TRONG QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ,
NHIỆM KỲ 2023-2028
-----
 
I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
1. Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2. Thông tri số 05-TT/TU, ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XV Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
3. Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ XII Công đoàn Việt Nam.
4. Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
5. Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ, ngày 28/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác nhân sự đại hội.
6. Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ, ngày 24/6/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội.
7. Hướng dẫn số 63/HD-TLĐ, ngày 12/9/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
8. Kế hoạch số 208-KH/LĐLĐ, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
9. Hướng dẫn số 35/HD-LĐLĐ ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.
10. Hướng dẫn số 36/HD-LĐLĐ, ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố.
11. Công văn số 750/LĐLĐ-ToC, ngày 19/4/2022 của LĐLĐ thành phố về điều chỉnh nhiệm kỳ và rà soát các CĐCS chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
12. Thông báo số 189/TB-LĐLĐ, ngày 16/9/2022 của LĐLĐ thành phố về việc chỉ định đơn vị tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Ngoài ra còn có các văn bản hướng dẫn về báo cáo chính trị, tài liệu đại hội, hướng dẫn chi tại đại hội,… của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ thành phố.
II. THỜI GIAN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
Các cấp công đoàn tổ chức đại hội trong năm 2023
1. Đại hội công đoàn cấp cơ sở: Hoàn thành trước 31/5/2023. Thời gian đại hội không quá 02 buổi.
- Riêng các đơn vị có từ 200 CĐCS trở lên: CĐ Khu Kinh tế, LĐLĐ quận Ngô Quyền, quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên được tổ chức các đại hội CĐCS sớm hơn, bắt đầu từ tháng 12/2022.
- Mỗi công đoàn cấp trên chỉ đạo ít nhất 02 CĐCS tổ chức đại hội điểm.
2. Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Hoàn thành trước 31/7/2023. Thời gian đại hội không quá 03 buổi.
Chỉ đạo đại hội điểm 03 đơn vị cấp trên: Hồng Bàng, Thủy Nguyên, Công Thương. Công đoàn cơ quan LĐLĐ thành phố tổ chức đại hội điểm khối CĐCS trực thuộc.
3. Đại hội Công đoàn thành phố: Hoàn thành trước 31/10/2023. Thời gian đại hội không quá 04 buổi.
Lưu ý:
- Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức lần lượt từ dưới lên (hội nghị tổ công đoàn, đại hội công đoàn bộ phận, đại hội công đoàn cơ sở thành viên, đại hội công đoàn cơ sở). Đại hội công đoàn cấp trên được tổ chức sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội (hội nghị) công đoàn cấp dưới.
- Để phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của công đoàn cấp trên trực tiếp, công đoàn cơ sở có thể đề nghị công đoàn cấp trên kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ cho phù hợp, nhưng không quá 30 tháng.
- Trường hợp đã điều chỉnh kéo dài nhiệm kỳ 30 tháng, nhưng vẫn kết thúc sớm hơn thì tổ chức đại hội hoặc tổ chức hội nghị theo tiến độ thời gian của công đoàn cấp trên trực tiếp.
- Nơi không đủ điều kiện đại hội theo hình thức trực tiếp, tùy điều kiện thực tế có thể tổ chức đại hội trực tuyến hoặc kết hợp nhưng phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp.
III. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI
1. Đại hội toàn thể: Ở CĐCS có dưới 200 đoàn viên.
- Trên 200 đoàn viên nếu có quá 50% số đoàn viên đề nghị thì ban chấp hành CĐCS quyết định đại hội toàn thể.
- Trường hợp cần thiết, công đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định CĐCS tổ chức đại hội toàn thể đoàn viên.
2. Đại hội đại biểu: CĐCS có từ 200 đoàn viên trở lên. Số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu; nơi có từ 5.000 đoàn viên trở lên không quá 200 đại biểu (nơi có dưới 200 đoàn viên nhưng hoạt động phân tán, lưu động, khó khăn… thì có thể tổ chức đại hội đại biểu khi được công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý).
3. Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: không quá 200 đại biểu; Nơi có trên 80.000 đoàn viên hoặc trên 300 CĐCS không quá 300 đại biểu.
4. Đại hội XV Công đoàn thành phố: Không quá 450 đại biểu.
IV. SỐ LƯỢNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
1. Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố: Không quá 45 ủy viên.
2. Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:
TT Khung tiêu chuẩn xây dựng số lượng
ban chấp hành, ủy ban kiểm tra
Số lượng tối đa
Ủy viên BCH Ủy viên UBKT
1 LĐLĐ huyện Bạch Long Vĩ  09 03
2 Đơn vị có dưới 10.000 đoàn viên  15 05
3 Đơn vị có từ 10.000 đến dưới 30.000 đoàn viên  19 05
4 Đơn vị có từ 30.000 đến dưới 60.000 đoàn viên  23 07
5 Đơn vị có từ 60.000 đoàn viên trở lên 27 07
3. Số lượng ủy viên ban chấp hành, UBKT, PCT công đoàn cơ sở:
TT Khung tiêu chuẩn xây dựng số lượng
ban chấp hành, ủy ban kiểm tra
Số lượng tối đa
Ủy viên BCH Ủy viên UBKT
1 CĐCS dưới 30 đoàn viên 03 01 UVBCH làm CTKT
2 CĐCS có từ 30 đến dưới 100 đoàn viên 05 03
3 CĐCS có từ 100 đến dưới 200 đoàn viên 07 03
4 CĐCS có từ 200 đến dưới 500 đoàn viên 09 03
5 CĐCS có từ 500 đến dưới 1.000 đoàn viên 11 05
  CĐCS có từ 1.000 đến dưới 2.000 đoàn viên 13 05
  CĐCS có từ 2.000 đến dưới 10.000 đoàn viên 15 05
  CĐCS có từ 10.000 đến dưới 20.000 đoàn viên 17 07
  CĐCS có từ 20.000 đoàn viên trở lên 19 07
V. CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
1. Công tác chuẩn bị nhân sự: phải được thực hiện theo quy trình 5 bước.
Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ (lần 1)
- Rà soát đội ngũ cán bộ, dự kiến số lượng, nguồn nhân sự tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra khóa mới để giới thiệu ở hội nghị ban chấp hành (kể cả số dư 10 - 15%).
- Tranh thủ xin ý kiến cấp ủy và CĐ cấp trên trực tiếp
Bước 2: Hội nghị ban chấp hành (lần 1)
Gửi phiếu lấy ý kiến đến từng ủy viên ban chấp hành đương nhiệm để từng ủy viên ghi ý kiến cá nhân của mình:
- Tiếp tục ứng cử ban chấp hành khóa mới hay không (nếu không ghi rõ lý do và giới thiệu người khác thay thế).
- Đề xuất các ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra khóa đương nhiệm tiếp tục tham gia ban chấp hành khóa mới.
- Giới thiệu nhân sự ngoài ban chấp hành, ủy ban kiểm tra khóa đương nhiệm tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra khóa mới (đảm bảo số dư từ 10-15%).
Bước 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt
Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được hội nghị ban chấp hành xem xét, thông qua ở Bước 2 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt)
Bước 4: Hội nghị ban thường vụ (lần 2)
Ban thường vụ công đoàn tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín, năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự được giới thiệu ở Bước 3.
- Lấy ý kiến tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy nơi cư trú.
- Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự, ban thường vụ tiến hành xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2023-2028 để trình hội nghị ban chấp hành (lần 2).
Bước 5: Hội nghị ban chấp hành (lần 2)
- Ban thường vụ báo cáo danh sách và lý do các uỷ viên BCH không tiếp tục tham gia khoá tới.
- Báo cáo kết quả giới thiệu của các cấp công đoàn và danh sách tổng hợp nhân sự được giới thiệu ở các bước trước đó.
- Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).
- Tập thể ban chấp hành thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, đồng thời giới thiệu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch (bằng phiếu kín).
Chú ý: Sau khi kiểm phiếu, nếu danh sách tập hợp được phù hợp với số lượng dự kiến thì đó chính là danh sách mà Ban chấp hành giới thiệu ra Đại hội. Nếu danh sách chưa tập trung thì Ban chấp hành phải tiến hành bỏ phiếu lựa chọn tiếp cho đến khi danh sách khớp với số lượng dự kiến.
* Báo cáo kết quả thực hiện quy trình nhân sự với Cấp uỷ và Công đoàn cấp trên:
- Sau khi có danh sách giới thiệu chính thức (BCH, BTV, CT, PCT khoá mới), BCH/BTV tiến hành các việc:
- Báo cáo cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên trực tiếp về nhân sự được giới thiệu để hoàn chính trước khi tiến hành Đại hội.
- Hoàn chính đề án nhân sự để trình Đại hội, đồng thời kiện toàn hồ sơ nhân sự được giới thiệu (công văn giới thiệu, biên bản giới thiệu, sơ yếu lý lịch, danh sách trích ngang,... xử lý dứt điềm đơn thư khiếu nại, tố cáo..) để sẵn sàng trình ra Đại hội yêu cầu.
2. Đảm bảo số dư theo quy định: Nhân sự BCH, BTV, UBKT CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phải đảm bảo giới thiệu số lượng nhân sự có số dư từ 10%-15% (Bầu các chức danh lãnh đạo: CT, PCT, CNUBKT, PCNUBKT - bầu tròn).
VI. CÁC HÌNH THỨC BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI
1. Bằng hình thức biểu quyết giơ tay
- Bầu đoàn chủ tịch đại hội.
- Bầu thư ký.
- Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu.
- Bầu ban bầu cử.
- Chốt danh sách để bầu.
- Chủ tọa, đoàn chủ tịch tại hội nghị phiên thứ nhất của ban chấp hành (những nơi có số lượng ủy viên ban chấp hành từ 15 người trở lên).
2. Bằng hình thức bỏ phiếu kín
- Bầu ban chấp hành.
- Bầu đoàn đại biểu.
- Bầu ban thường vụ.
- Bầu chủ tịch (trong số ủy viên ban thường vụ).
- Bầu phó chủ tịch (trong số ủy viên ban thường vụ).
- Bầu ủy ban kiểm tra.
- Bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (trong số ủy viên ủy ban kiểm tra).
- Bầu phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (trong số ủy viên ủy ban kiểm tra còn lại).
- Bầu Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn.
VII. GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ XII CĐVN, Hướng dẫn số 63/HD-TLĐ, ngày 12/9/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam  về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:
Xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại biểu đại hội gửi đến trước ngày đại hội, hội nghị chính thức khai mạc 25 ngày đối với công đoàn cơ sở, 30 ngày đối với công đoàn cấp trên (tính từ ngày nhận được đơn, thư). Các đơn thư gửi sau thời điểm này ban thẩm tra tư cách đại biểu không xem xét giải quyết mà tổng hợp đầy đủ và chuyển hồ sơ cho ban chấp hành khóa mới hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
BAN TỔ CHỨC
 
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:1214
Tất cả:04287868
Đang trực tuyến:93

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn