Hải Phòng 03/03/2024

Nhận diện, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

Thứ năm, 25/01/2024

Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… Lợi dụng tình hình khó khăn về việc làm của người lao động, nhất là công nhân sau đại dịch Covid-19, chúng kích động công nhân, người lao động đẩy mạnh các hoạt động “đấu tranh’ đòi tăng lương và đảm bảo các chế độ chính sách, kêu gọi thành lập cái gọi là “công đoàn độc lập Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của công nhân”. Đây là mưu đồ rất thâm hiểm nhằm xuyên tạc, hạ thấp vai trò của tổ chức công đoàn các cấp ở nước ta.
Xuyên tạc, bóp méo hình ảnh tổ chức Công đoàn
Các thế lực thù địch, phản động, cực đoan trong, ngoài nước và trên địa bàn thành phố không ngừng đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”; hoạt động ngày càng tinh vi, bài bản; lợi dụng triệt để mạng internet, mạng xã hội để tuyên truyền thông tin xuyên tạc, sai sự thật, xấu độc… tác động không tốt đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận Nhân dân, trong đó có cả cán bộ, đảng viên. Đặc biệt những năm gần đây, khi các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh việc triển khai các công trình, dự án về chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch Covid-19, các đối tượng cực đoan, bất mãn tăng cường chia sẻ thông tin kích động, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo các cấp, phản đối, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố, các đơn vị, địa phương. Xuất hiện trình trạng móc nối, cấu kết giữa các đối tượng trong, ngoài thành phố, tổ chức phản động nước ngoài làm phức tạp tình hình thông tin trên không gian mạng; ở một số thời điểm, vụ việc thông tin xấu độc, sai sự thật đã tác động không tốt đến dư luận xã hội và tư tưởng trong Nhân dân, gây khó khăn cho việc tổ chức triển khai các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt, sự kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 01 - 03/12/2023 với 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí sức mạnh của giai cấp công nhân và người lao động cả nước nhưng các phần tử xấu, thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị tung nhiều bài viết xuyên tạc, bóp méo vai trò bản chất của tổ chức Công đoàn, phủ nhận vai trò của giai cấp công nhân trong thời đại mới. Chúng đề cao các tổ chức đại diện cho người lao động độc lập coi đó là tổ chức mới của công nhân lao động, kêu gọi quyền biểu tình, đình công để có ý đồ chính trị xấu nhằm phá hoại sự ổn định chính trị của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Các tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước như: Mạc Văn Trang, Nguyễn Xuân Diện, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Việt Tân, Thái Bá Tân… tăng cường các hoạt động chống phá tổ chức đại diện cho quyền lợi, ý chí và sức mạnh của giai cấp công nhân.

Tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, chính thống
Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Điều 10, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những năm qua, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt. Thời điểm ban đầu, tổ chức công đoàn chỉ xuất hiện trong khu vực nhà nước thì hiện nay, công đoàn đã mở rộng hoạt động sang khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tổ chức công đoàn trên cả nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và người sử dụng lao động để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.  Qua đó, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho công nhân viên chức, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhận thức sâu sắc, toàn diện về giai cấp, về Đảng, về chế độ xã hội chủ nghĩa, về công đoàn và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Việc thành lập các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá nếu chúng ta không có biện pháp quản lý hữu hiệu; có thể gây ra những xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và trật tự, an toàn xã hội, nếu không có những quy định pháp luật rõ ràng và thực thi một cách nghiêm minh; có thể xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức công đoàn trong cùng một doanh nghiệp, làm suy giảm sức mạnh tập thể của người lao động trong cùng một doanh nghiệp.
Trước thực trạng đó, để đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội. Bên cạnh triển khai các hình thức tuyên truyền trực quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội của công đoàn các cấp; kết hợp tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội Công đoàn các cấp; gắn tuyên truyền Đại hội với việc tôn vinh các điển hình tiến tiến trong lao động, sản xuất để lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo của công nhân, viên chức và người lao động trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Hai là, tiếp tục tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu, sự cần thiết phải xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể theo Nghị quyết 28 đến các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, trường học ngoài công lập; phát hiện, đề xuất cấp ủy biểu dương các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, trường học ngoài công lập.
Ba là, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình liên quan đến hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam, báo cáo tình hình và triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng các phương án, kế hoạch truyền thông để đấu tranh, phản bác; cung cấp, định hướng thông tin theo quy trình xử lý thông tin xấu, độc trên địa bàn thành phố.
Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền định hướng thông tin và phản bác thông tin, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội về có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để chống phá Đảng, Nhà nước, Công đoàn, doanh nghiệp và xâm phạm quyền, lợi ích của người lao động. Bên cạnh những tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thành lập để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, có thể sẽ xuất hiện những tổ chức ra đời nhằm mục đích xấu, gây mất an ninh, trật tự.
          Phạm Đức Mạnh (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng)
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:3080
Tất cả:04322070
Đang trực tuyến:72

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn