Hải Phòng 13/06/2024

Huyện uỷ Thủy Nguyên: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư, 13/04/2022

Sáng ngày 13/4/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát  huy vị thế của Hải Phòng trong gia đoạn phát triển mới; Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ, lãnh đạo LĐLĐ thành phố; Thường trực Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện uỷ; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”. Trong đó nhấn mạnh những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giá trị những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng về vị thế và phát huy vị thế của Hải Phòng.. Thông qua Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, góp phần khơi dậy khát vọng, niềm tin và tạo động lực tinh thần thúc đẩy thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.


Tại hội nghị, đồng chí Đặng Đức Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, là sự khích lệ to lớn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên cả nước; là cơ sở chính trị quan trọng để Nhà nước thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành các quy định của pháp luật về tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nghị quyết xác định nền tảng chính trị, định hướng phát triển Công đoàn Việt Nam trong thời gian đến; Nghị quyết cũng đánh giá thành tựu to lớn của Công đoàn Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước, đồng thời khẳng định quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng quốc tế. Điều đó thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quan tâm của toàn xã hội đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Việt Nam.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện có hình thức phù hợp để tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về những nội dung cốt lõi của Chuyên đề; kết quả của việc thực hiện làm theo lời dạy của Bác về phát huy vị thế của thành phố Hải Phòng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới” gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, huyện  và của các địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:178
Tất cả:04670637
Đang trực tuyến:43

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn