Hải Phòng 25/09/2023

Liên đoàn Lao động quận Kiến An chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, người lao động

Thứ hai, 06/02/2023

       Thực hiện Kế hoạch số 26/KH - LĐLĐ ngày 24/12/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Kiến An về triển khai thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố và Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Liên đoàn Lao động quận Kiến An đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Các cấp Công đoàn trong toàn quận đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo môi trường để đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường công tác... qua đó phát hiện những nhân tố điển hình trong các phong trào hoạt động, để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.