Hải Phòng 13/06/2024

GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN HẢI PHÒNG

Thứ tư, 01/11/2017

Thành phố Hải Phòng ngày nay được Quốc Hội Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) Quyết định thành lập vào ngày 27/10/1962, trên cơ sở hợp nhất thành phố Hải Phòng cũ và tỉnh Kiến An.

     Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là thành phố lớn thứ 2 miền Bắc sau Hà Nội và là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia.
     Công đoàn Hải Phòng là bộ phận của hệ thống Công đoàn Việt Nam, không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần làm rạng rỡ truyền thống đấu tranh cách mạng và lịch sử Công đoàn Việt Nam trong gần một thế kỷ qua.
     Đội ngũ công nhân Hải Phòng hình thành sớm, số lượng đông, có mối quan hệ giao tiếp “mở” với các địa phương trong nước và quốc tế. Ngay từ những ngày đầu hình thành, công nhân, lao động Hải Phòng đã kiên quyết đứng lên tranh đấu chống ách áp bức, bóc lột của thực dân tư bản Pháp, đặt cơ sở cho truyền thống luôn đi đầu trong sự nghiệp cách mạng, trong lao động sáng tạo, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Đội ngũ công nhân và phong trào công nhân có vai trò quan trọng trong quá trình vận động thành lập Đảng bộ Hải Phòng, một trong Đảng bộ ra đời sớm ở nước ta. Hải Phòng trở thành một trung tâm phong trào công nhân và cũng là một nơi có tổ chức công đoàn sớm nhất ở Việt Nam.
     Sau ngày giải phóng, Hải Phòng được Đảng, Nhà nước chỉ đạo, xây dựng thành một trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đội ngũ công nhân Hải Phòng tăng nhanh, tiếp tục phát huy truyền thống, đi đầu trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, trong phong trào thi đua xây dựng tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa mà con chim đầu đàn là Tổ đá nhỏ ca A nhà máy Xi măng, phong trào cải tiến kỹ thuật “Sóng Duyên Hải” cùng các phong trào “Gió Đại Phong”, “Cờ Ba Nhất”…
     Trải qua quá trình lịch sử, hệ thống công đoàn không ngừng được mở rộng, kiện toàn, công tác cán bộ được quan tâm, phương thức hoạt động luôn được cải tiến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhân lao động Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, ứng dụng sáng tạo công nghệ hiện đại. Các cấp công đoàn Hải Phòng luôn đổi mới công tác tư tưởng, liên tục phát động, tổng kết kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua; mở rộng các hình thức tập hợp công nhân lao động ở các thành phần kinh tế…Do đó công nhân lao động và tổ chức công đoàn Hải Phòng luôn đi đâu trong lao động sản xuất, có những đóng góp hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.
     Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và gần chín mươi năm hoạt động, công nhân và tổ chức công đoàn Hải Phòng đã viết lên những trang sử truyền thống quý báu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đó là niềm tự hào và cũng là cơ sở xã hội quan trọng cho phong trào công nhân và hoạt động của công đoàn Hải Phòng phát triển trong thế kỷ tới.
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Lượt truy cập
Hôm nay:342
Tất cả:04670801
Đang trực tuyến:38

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn